Využitie hyperbarickej terapie

I. indikácie akceptované poisťovňou:

 • 1.skupina ~ HBO s rozhodujúcim významom pre konečný výsledok liečby
  • a. Otrava plynmi (počet expozícií 5, počet sérií 1)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • T58  Toxický účinok oxidu uhoľnatého
   • T59  Toxický účinok iných plynov, dymov a výparov
    • T59.0  Oxidy dusíka
    • T59.1  Oxid siričitý
    • T59.2  Formaldehyd
    • T59.3  Slzotvorný plyn
    • T59.4  Plynný chlór
    • T59.5  Plynný fluór a fluorovodík
    • T59.6  Sírovodík
    • T59.7  Oxid uhličitý
    • T59.8  lné bližšie určené plyny, dymy a výpary
    • T59.9  Nešpecifikované plyny, dymy a výpary
  • b. Crush syndróm (počet expozícií 15-30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • T79.5  Poúrazová anúria
   • (Crush syndrom, zlyhanie obličiek po dlhotrvajúcom  stlačení končatiny)
   • T79.6  Poúrazová ischémia svalu
   • (Syndróm kompartmentu, Volkmannova ischemická kontraktúra)
  • c. Plynová embólia (počet expozícií 3, počet sérií 1)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • T79.0  Vzduchová embólia (poúrazová)
   • nezahŕňa vzduchovú embóliu komplikujúcu :
   • - potrat, mimomaternicovú alebo molárnu ťarchavosť (000 ‐ 007, 008.2)
   • - ťarchavosť, pôrod a popôrodie (088.0)
   • T80.0  Vzduchová embólia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii
  • d. Ťažké zmiešané bakteriálne infekcie (počet expozícií 15-20, počet sérií 2)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • A41.4  Septikémia vyvolaná anaeróbmi
   • A41.5  Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami (Gramnegatívna septikémia NS)
   • A41.8  lná špecifikovaná septikémia
   • A41.9  Nešpecifikovaná septikémia (Septický šok)
   • A48 lné bakteriálne choroby nezatriedené inde
   • A48.0  Plynová gangréna - Klostrídiová (celulitida, myonekróza)
 • 2.skupina ~ HBO s výrazne pozitívnym významom pre konečný výsledok liečby
  • a. Diabetes mellitus (DM) s komplikáciami (počet expozícií 25-30, počet sérií 3-4)
   » » indikácie pre Dg s kódom MKCH E10 až E14  [zbaľ/ rozbaľ]
   • okrem základných diagnóz aj:
   • H 36.0  diabetická retinopatia
   • G 59.0  diabetická mononeuropatia
   • G 63.2  diabetická polyneuropatia
   • G 10.5  ulceronekrotické defekty dolných končatín, vred, gangréna
   • I 79.2   periférna angiopatia
  • b. Ischemické vredy (Ulkus cruris) pri I CH OK (počet expozícií 30, počet sérií 4)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • okrem základných diagnóz aj:
   • 170.2  Ateroskleróza končatinových artérií
   • (Aterosklerotická gangréna, ulceronekrotické defekty dolných končatín)
   • 173.1  tromboangitis obliterans [Buerger]
  • c. Komplikácie varixov dolných končatín (počet expozícií 30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • 183.0  Varikózne žily dolných končatín s vredom
   • (všetky stavy pod 183.9 s vredom alebo označené ako ulcerózne)
   • 183.2  Varikózne žily dolných končatín s vredom a zápalom
   • (všetky stavy pod 183.9 s vredom a zápalom)
   • 183.9  Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu
   • - flebektázia dolnej končatiny (ktorejkoľvek častí), alebo na bližšie neurčenom mieste
   • - varikózne žily dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti), alebo na bližšie neurčenom mieste
   • - varixy dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti), alebo na bližšie neurčenom mieste
  • d. Implantačná chirurgia (počet expozícií 30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • T86.8  Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva
   • (zlyhanie alebo odvrhnutie transplantovanej kože (aloštep) (autoštep))
   • Komplikácie charakteristické pre znova pripojenie (replantáciu) a amputáciu:
   • T87.0  Komplikácie znova pripojenia (časti) hornej končatiny
   • T87.1  Komplikácie znova pripojenia (časti) dolnej končatiny
   • T87.4  lnfekcia amputačného kýpťa
   • T87.5  Nekróza amputačného kýpťa
  • e. Postradiačné - indukované lézie tkanív (počet expozícií 30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • L58.0  Akútna dermatitída z ožiarenia
   • L58.1  Chronická dermatitída z ožiarenia
   • L58.9  Nešpecifikovaná dermatitída z ožiarenia
   • lné radiačné poškodenia kože a podkožného tkaniva
   • L59.0  Erythema ab igne [dermatitis ab igne]
   • L59.8  lné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením
   • L59.9  Nešpecifikovaná choroba kože a podkožného tkaniva vyvolaná ožiarením
  • f. Náhla hluchota (počet expozícií 10, počet sérií 2)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • H83.3  Vplyvy hluku na vnútorné ucho
   • - zvuková trauma
   • - strata sluchu vplyvom hluku
   • H91.2  Náhla idiopatická strata sluchu
   • (náhla strata počutia NS)
  • g. Osteomyelitída a ostreonekróza (počet expozícií 30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • Osteomyelizída
   • M86.3  Zdĺhavá multifokálna osteomyelitída
   • M86.4  Zdĺhavá osteomyelitída s drénujúcou píšťalou
   • M86.5  lná zdĺhavá hematogénna osteomyelitída
   • M86.6  lná zdĺhavá osteomyelitída
   • Osteonekróza
   • M87.0  Idiopatická aseptická nekróza kosti
   • M87.1  Lieková ostreonekróza
   • M87.2  Osteonekróza zavinená predchádzajúcim úrazom
   • M87.3  lná sekundárna osteonekróza
   • M87.8  lná osteonekróza
   • M87.9  Bližšie neurčená osteonekróza
  • h. Poškodenie mozgu. miechy a periférnych nervov (počet expozícií 10-30, počet sérií 1-3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy
   • G45.0  Syndróm vertebrobazi lárnej artérie
   • G45.1  Syndróm krčnice (hemisférický)
   • G45.2  Viacnásobné a obojstranné syndrómy precerebrálnej artérie
   • G45.3  Amaurosis fugax
   • G45.8  lné prechodné mozgové a ischemické ataky a blízke syndrómy
   • G45.9  Nešpecifikovaný prechodný mozgový ischemický záchvat (Spazmus mozgovej artérie)
  • i. Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 -I67)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • G46.0*  Syndróm strednej mozgovej artérie (I66.0†)
   • G46.1*  Syndróm prednej mozgovej artérie (I66.1†)
   • G46.2*  Syndróm zadnej mozgovej artérie (I66.2†)
   • G46.3*  Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60 ‐ 167†)
   • G46.7*  vlné lakulárne syndrómy (I60 ‐ I67†)
   • G46.8*  lné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 ‐ I67†)
   • G51.0   Bellovo ochrnutie (ochrnutie tváre)
   • G62.0   Polyneuropatia zapríčinená liečivom
   • G62.2   Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami
   • G62.8   lné špecifikované polyneuropatie
   • G93.1   Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde (hypoxia mozgu, apalický sy.)
   • G93.6   Opuch mozgu
    (nezahŕňa: mozgový edém zavinený poškodením pri porode (P11.0); traumatický (S06.1) )
   • G93.8   lné špecifikované poruchy mozgu
    (podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny)
   • G95.1   Vaskulárne myelopatie
    • Akútny infarkt miechy (embolický)
    • Akútny infarkt miechy (neembolický)
    • Arteriálna trombóza miechy
    • Hematomyelia
    • Nepyogénna intraspinálna flebitída a tromboflebitida
    • Opuch miechy
   • G95.2   Nešpecifikovaná kompresia miechy
   • G95.8   lné špecifikované choroby miechy (myelopatia - vyvolaná liečivami; vyvolaná oživením)
   • S06.1   Poúrazový opuch mozgu (po úraze, operách, intoxikácii)
   • S06.2   Difúzne poranenie mozgu
   • S06.3   Ložiskové poranenie mozgu
 • 3.skupina ~ obligátne indikácie
  • a. Postradiačné lézie CNS (počet expozícií 30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • G 62.8  Iné špecifikované polyneuropatie
    Polyneuropatia zapríčinená žiarením
   • G 93.8  Iné špecifikované poruchy mozgu
    Postradiačná encefalopatia
   • G 95.8  Iné špecifikované choroby miechy
    Myelopatia vyvolaná ožiarením
  • b. Akútne oftalmologické príhody (počet expozícií 15, počet sérií 2)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • H 34.1  Oklúzia a centralis retinae
  • c. Nehojace sa rany (počet expozícií 30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • L98  Dekubitálny vred - preležanina
    Preležanina, Vred po obväze, Tlakový vred
  • d. Popáleniny a omrzliny (počet expozícií 30, počet sérií 2)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • T20-25  Popáleniny a poleptania povrchu tela podľa miesta postihnutia
   • T26-28  Popáleniny a poleptania ohraničené na oko a vnútorné orgány
   • T29-32  Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených oblastí tela
   • T33-35  Omrzliny
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie